Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument een entreekaart verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand, waarbij de levering daarvan plaatsvindt door Hotel Restaurant Oud London B.V.

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Hotel Restaurant Oud London B.V.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Hotel Restaurant Oud London B.V.: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en Hotel Restaurant Oud London B.V., op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hotel Restaurant Oud London B.V. en op elke tussen Hotel Restaurant Oud London B.V. en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Hotel Restaurant Oud London B.V. aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. Hotel Restaurant Oud London B.V. bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Hotel Restaurant Oud London B.V. deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Hotel Restaurant Oud London B.V., binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Hotel Restaurant Oud London B.V. het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

3. Ontbindingsrecht

 1. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd van 14 dagen schriftelijk aan Hotel Restaurant Oud London B.V. te melden. Hotel Restaurant Oud London B.V. verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 2. Indien de consument de overeenkomst ontbindt na de reservering is de consument aan Hotel Restaurant Oud London B.V. het complete bedrag verschuldigd.
 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 4. Hotel Restaurant Oud London B.V. vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

 

4. Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan met Ideal – Mollie.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hotel Restaurant Oud London B.V. te melden.

 

5. Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Hotel Restaurant Oud London B.V. en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Hotel Restaurant Oud London B.V.
 3. Bij Hotel Restaurant Oud London B.V. ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Hotel Restaurant Oud London B.V. hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
 4. De consument heeft tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 18-09-2023.